USTANOVENIE:

Všetky výrobky, okrem autokozmetiky a príslušenstva, sú určené na montáž v odbornom servise. Pri prípadnej reklamácii
bude pred začatím reklamačného konania požadované potvrdenie o odbornej montáži (faktúra, potvrdenka, záznam o oprave), z ktorého bude zrejmé, že bol namontovaný diel, ktorý je predmetom reklamácie.

 

Použitie výrobku na vozidlo musí súhlasiť podľa aplikačného katalógu výrobcu. O vhodnosti použitia na vozidlo zákazníka informuje predajcu na prevádzke, popr. bude zákazníkovi umožnené nahliadnutie do predajných katalógov. Výrobca, ani predajca neručí za škody, vzniknuté nevhodným použitím výrobku.

 

 

Návod na montáž:

 • V súlade s predpismi a technologickými postupmi, stanovenými výrobcom vozidla vykonajte demontáž starého dielu.
  Starý diel podrobte dôkladnej kontrole, so zameraním na stav súvisiacich súčiastok, aby sa zabránilo možnému
  poškodeniu nového dielu.
 • Očistite dokonale montážne plochy a súvisiace zariadenia. Dbajte, aby nedošlo k poškodeniu montážnej plochy,
  náhradnej súčiastky, ani súvisiaceho zariadenia. Používajte vhodné metódy a prostriedky.
 • Preveďte výrobcom vozidla stanovenú kontrolu stavu a funkčnosti ovládacích a súvisiacich zariadení.
  V prípade zistenia poruchy vykonajte výmenu týchto dielov.
 • V súlade s predpismi a technologickými postupmi, stanovenými výrobcom vozidla vykonajte montáž náhradného dielu.
  K montáži používajte zásadne len výrobcom vozidla predpísané špeciálne náradie, prípravky a montážny materiál.
 • Dôsledne vykonávajte všetky predpísané operácie podľa predpisov výrobcu vozidla - napríklad premazanie vhodným mazadlom, dodržanie stanovených uťahovacích momentov, nastavenie režimu motora, výmenu súvisiacich náhradných dielov a montážneho materiálu.
 • Pred uvedením do prevádzky vykonajte vizuálnu kontrolu súčiastky, aj súvisiacich celkov, pri skúšobnej prevádzke preskúšajte obvyklým spôsobom funkčnosť dielu.
 • Pri všetkých vykonávaných úkonoch dbajte na dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce.
 • Výrobca, ani predajca náhradného dielu neručí za chyby, spôsobené nevhodnou montážou, nedodržaním
  technologického postupu, alebo prevádzkovaním zariadenia nezodpovedajúcim spôsobom.

hore

KONTAKTY

BRATISLAVA

 Nová Rožňavská 5

Telefón:

+421 244 634 604

Mobil:

+421 915 852 394

e-mail:

bratislava@autobenex.sk

NITRA

Nová adresa:  Cabajská 42

Telefón:

+421 376 517 722

Mobil:

+421 918 897 587

e-mail:

nitra@autobenex.sk

Copyright © 2016 Autobenex, s.r.o. □ created Ekoelektrik, s.r.o.

TRENČÍN

Zlatovská 2193/33

Telefón:

+421 326 526 655

Mobil:

+421 918 372 622

e-mail:

trencin@autobenex.sk

ZVOLEN

 

Telefón:

+421 484 151 795

Mobil:

+421 915 852 393

e-mail:

zvolen@autobenex.sk