REKLAMAČNÝ PORIADOK

obchodnej spoločnosti AUTOBENEX, spol. s.r.o.

 

 

I. Výklad pojmov

Na účely tohto reklamačného poriadku sa rozumejú:

 • Predávajúci – obchodná spoločnosť AUTOBENEX, spol. s r.o., so sídlom Novozámocká 102, 949 01  Nitra, IČO: 36 641 791, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 39639/N
 • Tovar – predmet kúpy - všetok sortiment, ktorý predávajúci sprístupňuje, uvádza na trh a predáva v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti
 • Neštandardný tovar -  tovar, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho
 • Zákazník – obchodný partner alebo spotrebiteľ
 • Obchodný partner - fyzická alebo právnická osoba, ktorá odplatne nadobúda od predávajúceho tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti alebo orgán verejnej správy/iná verejnoprávna inštitúcia konajúca v rámci zabezpečovania potrieb verejného záujmu alebo vlastnej prevádzky
 • Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nadobúda odplatne od predávajúceho tovar pre svoju osobnú spotrebu
 • Registrovaný zákazník – ten obchodný partner, ktorý spĺňa podmienky registrácie vyhlásené predávajúcim
 • Klasifikácia tovaru s ohľadom na obrat podniku predávajúceho:
 • patria sem položky s najväčším podielom na obrate; objednávanie je realizované v kratších časových intervaloch
 • patria sem položky so stredným podielom na obrate
 • patria sem nízkoobrátkové položky
 • patrí sem tovar dodávaný na objednávku (neštandardný tovar)
 • výpredajový tovar alebo tovar už vyradený zo sortimentu predávajúceho

 

 

II. Identifikácia predávajúceho

 1. Obchodná spoločnosť AUTOBENEX, spol. s r.o., so sídlom Novozámocká 102, 949 01  Nitra, IČO: 36 641 791, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 39639/N sa v rámci výkonu podnikateľskej činnosti zaoberá maloobchodným a veľkoobchodným predajom originálnych autodielov, autosúčiastok, vrátane súvisiaceho príslušenstva.

 

 

III. Zodpovednosť za vady, záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.
 3. V prípade prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho a v prípade dodania tovaru kupujúcemu priamo predávajúcim,  je kupujúci (alebo ním poverená osoba) povinný podpísať dodací doklad a vytknúť prípadnú nekompletnosť či zjavné chyby tovaru okamžite pri prevzatí tovaru.
 4. V prípade dodania tovaru zmluvným dopravcom je kupujúci povinný nedodanie tovaru, nekompletnosť a zjavné chyby tovaru vytknúť predávajúcemu písomnou formou s presným popisom reklamovaných chýb a uplatňovaných nárokov do dvanástej hodiny pracovného dňa nasledujúceho po odoslaní tovaru predávajúcim, inak platí  domnienka, že tovar bol dodaný kompletne a bez zjavných chýb tak, ako ho predávajúci kupujúcemu odoslal.
 5. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 6. Predávajúci poskytuje obchodným partnerom záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov (funkčnosť tovaru ktorý svojou povahou slúži na použitie najmenej na 1 rok), v trvaní 3 mesiacov (funkčnosť  tovaru, ktorý svojou povahou slúži na krátkodobé použitie menej ako 1 rok) a 12 mesiacov (materiálové vady) odo dňa prevzatia tovaru.
 7. Záručná doba na tovar pre spotrebiteľa je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 8. Za podstatnú vadu tovaru sa považuje jeho úplná neupotrebiteľnosť a nemožnosť opravou ho uviesť.
 9. Reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorým je obchodný partner predávajúci vybaví podľa ustanovení článku IV. tohto reklamačného poriadku. Rozsah plnenia zo zodpovednosti za vady sa riadi výlučne ustanoveniami článku IV. tohto reklamačného poriadku, ustanovenia §-u 422 a nasl. Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
 10. Reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ predávajúci vybaví podľa ustanovení článku V. tohto reklamačného poriadku.
 11. Podmienky a možnosti uplatniť vrátenie tovaru predávajúcemu mimo reklamačného konania upravujú Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho, ktoré sú verejne dostupné na webovej stránke predávajúceho.

 

 

IV. Reklamácie – obchodní partneri

 1. Reklamáciu je možné uplatniť v písomnej forme v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho počas prevádzkovej doby. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie tovaru je predloženie reklamovaného tovaru spolu s nadobúdacími dokladmi predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na vybavovanie reklamácií.
 2. O prijatí reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
 3. Nároky kupujúceho voči predávajúcemu na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené najmä v nasledujúcich prípadoch:
  a) ak vada vznikla vada v príčinnej súvislosti s neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo jeho preťažením, ako napr.
  pri aktívnej účasti na športovom motoristickom podujatí,
  b) tovar bol zabudovaný, ošetrovaný alebo jeho údržba alebo predchádzajúca oprava bola vykonaná vo výrobcom neautorizovanom servise,
  c) do tovaru boli zabudované diely, ktorých použitie nepovolil výrobca alebo zmluvný tovar bol zmenený výrobcom nepovoleným spôsobom alebo inou osobou ako predávajúcim,
  d) tovar nebol riadne zabudovaný,
  e) kupujúci nedodržal podmienky pre použitie, údržbu a ošetrovanie tovaru (napr. : ustanovenia návodu na obsluhu a pod.),
  f) kupujúci neodborne skladoval tovar,
  g) prirodzené opotrebenie alebo nadmerné opotrebenie spôsobené povahou užívania tovaru.
 4. Pôvod reklamovanej vady posúdi predávajúci alebo osoba ním poverená na vybavovanie reklamácií. V prípade potreby zložitejšieho technického skúmania stavu tovaru má predávajúci právo dať preskúmať reklamovaný tovar súdnemu znalcovi. Záver súdneho znalca a správa o výsledku posúdenia výrobcom sú pre obe strany záväzné. Náklady na znalecké skúmanie v prípade oprávnenej reklamácie znáša predávajúci, v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci.
 5. Predávajúci prijatú reklamáciu vybaví zamietnutím v prípadoch podľa bodu 3 tohto článku, úplným alebo čiastočným uznaním.
 6. V prípade úplného uznania reklamácie plnenie predávajúceho zo zodpovednosti za vady spočíva podľa výberu kupujúceho buď v oprave tovaru alebo v bezplatnej výmene vadného tovaru za bezvadný alebo vrátení kúpnej ceny.
 7. V prípade, ak vada tovaru vznikla spoluzavinením kupujúceho, predávajúci vybaví reklamáciu čiastočným uznaním. V takom prípade plnenie predávajúceho zo zodpovednosti za vady je čiastočné podľa miery zavinenia kupujúceho.

 

 

V. Reklamácie – spotrebitelia

 1. Reklamáciu je možné uplatniť v písomnej forme v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho počas prevádzkovej doby. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie tovaru je predloženie reklamovaného tovaru spolu s nadobúdacími dokladmi predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na vybavovanie reklamácií.
 2. O prijatí reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
 3. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania nasledovnými spôsobmi:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou vadného tovaru za bezvadný,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa bodu 3 tohto článku reklamačného poriadku uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 3 tohto článku reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od kupujúceho v takom prípade nevyžaduje úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie, vrátane písomného potvrdenia o vybavení reklamácie zamietnutím najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 7. Reklamačné konanie v otázkach, ktoré neupravuje tento reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

V Nitre dňa  01.01.2017

 

                                                                                                                                             AUTOBENEX, spol. s r.o.

                                                                                                                                          Za: Peter Prešinský, konateľ

 

hore

KONTAKTY

BRATISLAVA

 Nová Rožňavská 5

Telefón:

+421 244 634 604

Mobil:

+421 915 852 394

e-mail:

bratislava@autobenex.sk

NITRA

Nová adresa:  Cabajská 42

Telefón:

+421 376 517 722

Mobil:

+421 918 897 587

e-mail:

nitra@autobenex.sk

Copyright © 2016 Autobenex, s.r.o. □ created Ekoelektrik, s.r.o.

TRENČÍN

Zlatovská 2193/33

Telefón:

+421 326 526 655

Mobil:

+421 918 372 622

e-mail:

trencin@autobenex.sk

ZVOLEN

 

Telefón:

+421 484 151 795

Mobil:

+421 915 852 393

e-mail:

zvolen@autobenex.sk