VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti AUTOBENEX, spol. s.r.o.

 

I. Výklad pojmov

Na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumejú:

 • VOP – tieto Všeobecné obchodné podmienky
 • Predávajúci – obchodná spoločnosť AUTOBENEX, spol. s r.o., so sídlom Novozámocká 102, 949 01  Nitra, IČO: 36 641 791, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 39639/N
 • Tovar – všetok sortiment, ktorý predávajúci sprístupňuje, uvádza na trh a predáva v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti
 • Neštandardný tovar -  tovar, ktorý nie je súčasťou obvyklého sortimentu predávajúceho
 • Kupujúci – obchodný partner alebo spotrebiteľ
 • Obchodný partner - fyzická alebo právnická osoba, ktorá odplatne nadobúda od predávajúceho tovar v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti alebo orgán verejnej správy/iná verejnoprávna inštitúcia konajúca v rámci zabezpečovania potrieb verejného záujmu alebo vlastnej prevádzky
 • Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá nadobúda odplatne od predávajúceho tovar pre svoju osobnú spotrebu
 • Registrovaný zákazník – ten obchodný partner, ktorý spĺňa podmienky registrácie vyhlásené predávajúcim
 • Klasifikácia tovaru s ohľadom na obrat podniku predávajúceho:
 • „1“ – patria sem položky s najväčším podielom na obrate; objednávanie je realizované v kratších časových intervaloch
 • „2“ – patria sem položky so stredným podielom na obrate
 • „3“ – patria sem nízkoobrátkové položky
 • „4“ – patrí sem tovar dodávaný na objednávku (neštandardný tovar)
 • „5“ – výpredajový tovar alebo tovar už vyradený zo sortimentu predávajúceho

 

 

II. Všeobecné ustanovenia

 1. Obchodná spoločnosť AUTOBENEX, spol. s r.o., so sídlom Novozámocká 102, 949 01  Nitra, IČO: 36 641 791, zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka č. 39639/N sa v rámci výkonu podnikateľskej činnosti zaoberá maloobchodným a veľkoobchodným predajom originálnych autodielov, autosúčiastok, vrátane súvisiaceho príslušenstva.
 2. Tieto VOP sa stávajú súčasťou každej kúpnej zmluvy. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.
 3. Tieto VOP majú prednosť pred ústnymi, telefonickými alebo inými dojednaniami vykonanými v inej ako písomnej forme. Informácie poskytnuté alebo vykonané zamestnancami predávajúceho alebo inými ním poverenými osobami sú nezáväzné pre obidve zmluvné strany až do času, kým nie sú predávajúcim výslovne písomne potvrdené. Akékoľvek dojednania odlišné od týchto VOP sú pre predávajúceho záväzné len vtedy, ak sú z jeho strany písomne a výslovne potvrdené osobami oprávnenými za predávajúceho konať.

 

 

III. Platnosť podmienok, uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Tieto VOP sa bez výnimky aplikujú na všetky práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu. Tieto VOP zaväzujú obidve zmluvné strany počnúc okamihom uzavretia kúpnej zmluvy.
 2. Ústna kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom akceptácie ponuky predávajúceho zo strany kupujúceho.
 3. Písomná kúpna zmluva sa považuje za uzavretú okamihom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
 4. Práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. Práva a povinnosti zmluvných strán z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a obchodným partnerom sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 

IV. Objednanie tovaru

 1. Kupujúci objednáva tovar podľa tlačených alebo elektronických katalógov a databáz predávajúceho, spôsobom v nich uvedeným, alebo osobne v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho.
 2. Predávajúci môže bez vplyvu na platnosť kúpnej zmluvy prijať aj objednávku vyhotovenú inak ako podľa bodu 1 tohto článku, má však právo na požadovanie písomnej, elektronickej alebo faxovej objednávky, ktorá sa pre kupujúceho stáva záväznou od momentu jej prijatia predávajúcim. Predávajúci nie je povinný objednávku prijať.

 

 

V. Doba plnenia

 1. Predávajúci sa v rámci objektívnych možností vždy snaží dodržať dodacie lehoty, ak sú dohodnuté, inak s náležitou starostlivosťou dodáva tovar v najkratšej možnej dobe. V prípade dohodnutej dodacej lehoty sa táto počíta odo dňa potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.
 2. Predávajúci dodáva objednaný tovar po prijatí objednávky, najneskôr do šesťdesiatich dní.
 3. V prípade vzniku objektívnej prekážky dodať tovar v lehote podľa bodu 2 tohto článku VOP predávajúci o takej prekážke, dôvodoch a príčine omeškania s dodaním bez meškania informuje kupujúceho a dohodne s ním ďalší postup.
 4. Ak objednaný tovar nie je možné dodať vôbec, o predmetnej skutočnosti predávajúci kupujúceho bez meškania upozorní, v takom prípade sa kúpna zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany nie sú ďalej viazané objednávkou. V prípade, ak kupujúci poskytol predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu tovaru, má voči predávajúcemu nárok na jej vrátenie. Žiadne ďalšie nároky zmluvným stranám z takto zrušenej zmluvy nevznikajú.

 

 

VI.  Dodanie tovaru

 1. Ak kupujúci osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby neprevezme od predávajúceho dodaný objednaný tovar osobne, je predávajúci oprávnený tovar odoslať na adresu kupujúceho dojednanú v kúpnej zmluve, uvedenú na objednávke alebo na adresu sídla kupujúceho známu z príslušného verejného registra.
 2. V prípade podľa bodu 1 tohto článku VOP sa dodanie tovaru uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci má právo vyžadovať, aby kupujúci ihneď po prevzatí tovaru podpísal doklad o prevzatí. Podpisom dokladu o prevzatí kupujúci potvrdzuje prevzatie kompletného a správneho tovaru bez zjavných chýb (pokiaľ súčasne zjavné chyby nevytkne podľa článku IX. týchto VOP). Doklad o prevzatí je kupujúci povinný do 2 pracovných dní doručiť predávajúcemu. Pri nočnom dodaní tovaru sa tovar pre kupujúceho môže doručiť aj do jeho nočnej schránky podľa predchádzajúcej dohody.
 3. Dodávka tovaru vo všeobecnosti množstvom a kvalitou zodpovedá podmienkam dohodnutým v kúpnej zmluve. V prípade, že presne dohodnuté vyhotovenie tovaru nie je dostupné, je predávajúci so súhlasom kupujúceho oprávnený dodať taký tovar, ktorý pôvodne objednaný účelne nahradzuje v zmysle podmienok objednávky. Predávajúci je povinný túto skutočnosť kupujúcemu oznámiť vopred. Ak kupujúci najneskôr tretí deň nasledujúci po tomto oznámení nevysloví svoj nesúhlas písomnou formou platí, že súhlas s dodávkou náhradného tovaru je udelený, inak sa zmluva zrušuje. V prípade, ak kupujúci poskytol predávajúcemu zálohu na kúpnu cenu tovaru, má voči predávajúcemu nárok na jej vrátenie. Žiadne ďalšie nároky zmluvným stranám z takto zrušenej zmluvy nevznikajú.
 4. Kupujúci má právo sám alebo prostredníctvom ním poverenej osoby preveriť tovar pred dodaním. Pokiaľ kupujúci výslovne alebo nekonaním toto svoje právo nevyužije, považuje sa predmet dodávky za riadne dodaný a kupujúci nemá právo domáhať sa voči predávajúcemu nárokov za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prehliadke tovaru.
 5. Pokiaľ sa kupujúci dostane do omeškania s prevzatím tovaru predávajúci je oprávnený voľne nakladať s tovarom.

 

 

VII. Kúpna cena, splatnosť

 1. Za dodaný tovar je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu určenú podľa cenníka predávajúceho platného v čase prijatia objednávky, pokiaľ sa strany v rámci dodávky neštandardného tovaru výslovne nedohodnú inak.
 2. Aktuálny platný cenník predávajúceho je pre spotrebiteľov voľne prístupný k nahliadnutiu v elektronickej forme vo všetkých prevádzkarňach predávajúceho, pre registrovaných zákazníkov je prístupný elektronický katalóg na internetovej stránke predávajúceho.
 3. V pochybnostiach alebo v sporoch sa za aktuálny a platný považuje ten cenník, ktorý je v rozhodnej dobe prístupný k nahliadnutiu v elektronickej forme na prevádzkarňach, alebo v elektronickej forme na internetovej stránke predávajúceho.
 4. V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté náklady na dopravu tovaru, ktoré môžu byť kupujúcemu vyúčtované podľa cenníka dopravcu alebo podľa aktuálne platného cenníka predávajúceho.
 5. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu individuálne zľavy z kúpnej ceny. Na poskytnutie individuálnej zľavy nie je právny nárok.
 6. Kupujúci hradí kúpnu cenu v lehote splatnosti faktúry vystavenej predávajúcim, inak okamžite po dodaní tovaru. Pri omeškaní kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 5 % z ceny dodaného tovaru, vrátane úroku z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s plnením.

 

 

VIII. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare

 1. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom jeho prevzatia.
 2. Ak z akéhokoľvek dôvodu dôjde k dodaniu tovaru kupujúcemu pred úplným zaplatením kúpnej ceny, predávajúci zostáva výlučným vlastníkom tovaru až do úplného splnenia všetkých záväzkov zo strany kupujúceho.
 3. Ak dôjde k zásahu tretej osoby, predovšetkým pri zadržaní tovaru treťou osobou, je kupujúci povinný, z dôvodu zabránenia vzniku škody predávajúcemu, bezodkladne doporučeným listom oznámiť túto skutočnosť s presným opisom zadržiavaného tovaru. Náklady opatrení na odstránenie zásahu tretej osoby, predovšetkým prípadné náklady na súdne alebo iné konanie znáša v plnom rozsahu kupujúci.

 

 

IX. Zodpovednosť za vady, záručné podmienky

 1. Predávajúci zodpovedá za vadu, ktorú má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho, aj keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase.
 2. Kupujúci je povinný prezrieť tovar ihneď po prechode nebezpečenstva škody na tovare. Ak zmluva určuje odoslanie tovaru predávajúcim, môže sa prehliadka odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do miesta určenia. Ak je však tovar smerovaný počas prepravy do iného miesta určenia alebo ho kupujúci znova odosiela bez toho, aby mal kupujúci možnosť primeranú povahe tovaru si ho prezrieť, a v čase uzavretia zmluvy predávajúci vedel alebo musel vedieť o možnosti takej zmeny miesta určenia alebo takého opätovného odoslania, prehliadka sa môže odložiť až do doby, keď je tovar dopravený do nového miesta určenia.
 3. V prípade prevzatia tovaru v prevádzke predávajúceho a v prípade dodania tovaru kupujúcemu priamo predávajúcim,  je kupujúci (alebo ním poverená osoba) povinný podpísať dodací doklad a vytknúť prípadnú nekompletnosť či zjavné chyby tovaru okamžite pri prevzatí tovaru.
 4. V prípade dodania tovaru zmluvným dopravcom je kupujúci povinný nedodanie tovaru, nekompletnosť a zjavné chyby tovaru vytknúť predávajúcemu písomnou formou s presným popisom reklamovaných chýb a uplatňovaných nárokov do dvanástej hodiny pracovného dňa nasledujúceho po odoslaní tovaru predávajúcim, inak platí  domnienka, že tovar bol dodaný kompletne a bez zjavných chýb tak, ako ho predávajúci kupujúcemu odoslal.
 5. Ak kupujúci tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
 6. Predávajúci poskytuje obchodným partnerom záručnú dobu v trvaní 6 mesiacov (funkčnosť tovaru ktorý svojou povahou slúži na použitie najmenej na 1 rok), v trvaní 3 mesiacov (funkčnosť  tovaru, ktorý svojou povahou slúži na krátkodobé použitie menej ako 1 rok) a 12 mesiacov (materiálové vady) odo dňa prevzatia tovaru.
 7. Záručná doba na tovar pre spotrebiteľa je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru.
 8. Za podstatnú vadu tovaru sa považuje jeho úplná neupotrebiteľnosť a nemožnosť opravou ho uviesť.
 9. Reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorým je obchodný partner predávajúci vybaví podľa ustanovení článku X. týchto VOP. Rozsah plnenia zo zodpovednosti za vady sa riadi výlučne ustanoveniami článku X. týchto VOP, ustanovenia §-u 422 a nasl. Obchodného zákonníka sa nepoužijú.
 10. Reklamáciu uplatnenú kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ predávajúci vybaví podľa ustanovení článku XI. týchto VOP.

 

 

X. Reklamácie – obchodní partneri

 1. Reklamáciu je možné uplatniť v písomnej forme v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho počas prevádzkovej doby. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie tovaru je predloženie reklamovaného tovaru spolu s nadobúdacími dokladmi predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na vybavovanie reklamácií.
 2. O prijatí reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
 3. Nároky kupujúceho voči predávajúcemu na plnenie zo zodpovednosti za vady sú vylúčené najmä v nasledujúcich prípadoch:
  a) ak vada vznikla vada v príčinnej súvislosti s neodborným zaobchádzaním s tovarom alebo jeho preťažením, ako napr. pri aktívnej účasti na športovom motoristickom podujatí,
  b) tovar bol zabudovaný, ošetrovaný alebo jeho údržba alebo predchádzajúca oprava bola vykonaná vo výrobcom neautorizovanom servise,
  c) do tovaru boli zabudované diely, ktorých použitie nepovolil výrobca alebo zmluvný tovar bol zmenený výrobcom nepovoleným spôsobom alebo inou osobou ako predávajúcim,
  d) tovar nebol riadne zabudovaný,
  e) kupujúci nedodržal podmienky pre použitie, údržbu a ošetrovanie tovaru (napr. : ustanovenia návodu na obsluhu a pod.),
  f) kupujúci neodborne skladoval tovar,
  g) prirodzené opotrebenie alebo nadmerné opotrebenie spôsobené povahou užívania tovaru.
 4. Pôvod reklamovanej vady posúdi predávajúci alebo osoba ním poverená na vybavovanie reklamácií. V prípade potreby zložitejšieho technického skúmania stavu tovaru má predávajúci právo dať preskúmať reklamovaný tovar súdnemu znalcovi. Záver súdneho znalca a správa o výsledku posúdenia výrobcom sú pre obe strany záväzné. Náklady na znalecké skúmanie v prípade oprávnenej reklamácie znáša predávajúci, v prípade neoprávnenej reklamácie kupujúci.
 5. Predávajúci prijatú reklamáciu vybaví zamietnutím v prípadoch podľa bodu 3 tohto článku, úplným alebo čiastočným uznaním.
 6. V prípade úplného uznania reklamácie plnenie predávajúceho zo zodpovednosti za vady spočíva podľa výberu kupujúceho buď v oprave tovaru alebo v bezplatnej výmene vadného tovaru za bezvadný alebo vrátení kúpnej ceny.
 7. V prípade, ak vada tovaru vznikla spoluzavinením kupujúceho, predávajúci vybaví reklamáciu čiastočným uznaním. V takom prípade plnenie predávajúceho zo zodpovednosti za vady je čiastočné podľa miery zavinenia kupujúceho.

 

 

XI. Reklamácie - spotrebitelia

 1. Reklamáciu je možné uplatniť v písomnej forme v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho počas prevádzkovej doby. Podmienkou pre riadne uplatnenie reklamácie tovaru je predloženie reklamovaného tovaru spolu s nadobúdacími dokladmi predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na vybavovanie reklamácií.
 2. O prijatí reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie.
 3. Vybavením reklamácie je ukončenie reklamačného konania nasledovnými spôsobmi:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou vadného tovaru za bezvadný,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
  d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  e) písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 4. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv podľa bodu 3 tohto článku VOP uplatňuje, určí spôsob vybavenia reklamácie podľa bodu 3 tohto článku VOP ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 6. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia predávajúci od kupujúceho v takom prípade nevyžaduje úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci poskytne kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie, vrátane písomného potvrdenia o vybavení reklamácie zamietnutím najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 7. Reklamačné konanie v otázkach, ktoré neupravujú tieto VOP sa riadi ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

 

XII. Vrátenie tovaru mimo reklamačné konanie

 1. Na vrátenie tovaru mimo reklamačného konania nie je právny nárok. Na prípady vzájomnej dohody o vrátení tovaru sa použijú ustanovenia tohto článku VOP.
 2. Vrátený tovar musí byť opatrený priloženou sprievodkou na formulári predávajúceho. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie tovaru aj bez udania dôvodu, pokiaľ sa nejedná o vrátenie tovaru z predaja upravené príslušným právnym predpisom.
 3. Podmienkou akceptácie žiadosti kupujúceho o vrátenie tovaru zo strany predávajúceho je bezchybný stav a kompletnosť tovaru, t. j. stav zodpovedajúci stavu pri jeho dodaní, vrátane pôvodného obalu.
 4. Pri vrátení tovaru podľa rozhodnutia predávajúceho pri type " 2 " predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o  7 %, pri type " 3 " predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o 15 %. Vrátenie tovaru typov " 4 " a " 5 " nie je možné.
 5. Ak sa vzťahuje na tovar vratná záloha, je táto záloha započítaná kupujúcemu na cenu tovaru. V prípade vrátenia dielu, ktorý je predmetom zálohy, je predávajúci povinný uhradiť kupujúcemu starý diel v rovnakej výške, v ktorej mu bol započítaný do ceny tovaru. Tento diel však musí zodpovedať požiadavkám výrobcu stanoveným pre repasované diely a musí byť vrátený v obale výrobcu. Ak tovar nezodpovedá týmto požiadavkám stráca kupujúci na vratnú zálohu nárok.
 6. V prípade podľa bodu 5 tohto článku VOP predávajúci uhradí kupujúcemu cenu starého dielu do 5 pracovných dní potom, ako mu tento bude písomne uznaný zo strany výrobcu.

 

 

XIII.  Doručovanie písomností kupujúcemu

 1. Všetky písomnosti určené pre kupujúceho sa považujú za doručené okamihom, keď kupujúci (prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu, zamestnanca alebo inak spolupracujúcej osoby) písomnosť prevzal alebo kedy ju odmietol prevziať, či spôsobil jej doručenie nemožným alebo keď bola pre kupujúceho uložená ako doporučený list či list na doručenku na pošte alebo vrátená ako nedoručiteľná, čo platí aj v prípade, že sa kupujúci o uložení alebo neúspešnom pokuse o doručenie nedozvedel.
 2. Pre doručovanie pritom záväzne platí adresa kupujúceho uvedená na predajnom doklade ako fakturačná adresa, prípadne dohodnutá v rámcovej kúpnej zmluve, alebo známa z príslušného verejného registra, pokiaľ  nebude vzájomne písomne ​​dohodnuté inak.

 

 

XIV.  Spory

 1. Príslušnosť súdov pre všetky súdne spory medzi zmluvnými stranami sa riadi ustanoveniami zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok.

 

 

XV. Ostatné ustanovenia

 1. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté dojednania o sankciách, ani ďalšie dojednania, z ktorých povahy vyplýva, že majú trvať aj po zrušení zmluvy odstúpením.

 

 

XVI. Záverečné ustanovenia

 1. Prijatím týchto VOP sa rušia všetky predchádzajúce znenia VOP.

 

 

 

 

V Nitre dňa  01.01.2017

 

 

AUTOBENEX, spol. s r.o.

Za: Peter Prešinský, konateľ

 

 

 

 

 

 

hore

KONTAKTY

BRATISLAVA

 Nová Rožňavská 5

Telefón:

+421 244 634 604

Mobil:

+421 915 852 394

e-mail:

bratislava@autobenex.sk

NITRA

Nová adresa:  Cabajská 42

Telefón:

+421 376 517 722

Mobil:

+421 918 897 587

e-mail:

nitra@autobenex.sk

Copyright © 2016 Autobenex, s.r.o. □ created Ekoelektrik, s.r.o.

TRENČÍN

Zlatovská 2193/33

Telefón:

+421 326 526 655

Mobil:

+421 918 372 622

e-mail:

trencin@autobenex.sk

ZVOLEN

 

Telefón:

+421 484 151 795

Mobil:

+421 915 852 393

e-mail:

zvolen@autobenex.sk